Buďte vítání
      na internetových stránkách obce Předín

Stavění máje a pálení čarodějnic    (30. 04. 2016)

K poslednímu dubnovému dni patří stavění Májky a pálení čarodějnic, to je v naší obci již neodmyslitelnou tradicí. V areálu u Strhanky se vše připravovalo už v týdnu – stavěla se hranice a zdobila se Májka. Místní borci jsou už za ty roky sehraný tým, a tak Májku postavili bez větších potíží během chvíle. Když konečně nastalo příšeří, hranice vzplála a čarodějnice s ní – z toho jsou vždycky nejvíce nadšené děti.


Dětské hřiště    (22. 04. 2016)

V říjnu 2015 začaly práce na dlouhodobě očekávaném dětském hřišti, které v naší obci chybělo a po kterém maminky soustavně volaly. Obec Předín získala na akci „Dětské hřiště obce Předín“ dotaci ve výši 239 625,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady na realizaci hřiště činily 342 322,- Kč, byla pořízena certifikovaná sestava herních prvků s názvem POKUSTON pro děti od 4 – 15 let a houpací koník. Hřiště je umístěno v prostranství za školou, má rozlohu 110 m2 a nechybí ani lavičky pro doprovod dětí a samozřejmě odpadkový koš. U altánu je nově nainstalovaná sestava herních prvků rovněž pro malé děti, pod názvem MERKUR. Obě sestavy jsou z kvalitního akátového dřeva s dlouhou životností.

Bohužel někteří rádoby „dospělí“ spoluobčané nechápou, že na hřišti si mají hrát děti NE dospělí! Už samotný název - dětské hřiště, by jim mohl napovědět, ale bohužel. Navíc pohyb na herních prvcích je omezen jak věkem do 15 let, tak i váhou do 50 kg. Pokud se toto nedodržuje, herní prvky ztrácí životnost. Za krátkou dobu, co je hřiště v provozu, jsme již museli řešit několik oprav. Shodli jsme se, že tímto tempem nám dětské hřiště moc dlouho nevydrží. Proto uvádíme několik pravidel, která by se měla při jeho užívání dodržovat:
   1)      Dětské hřiště slouží ke hrám a relaxaci dětí.
   2)      Hřiště je určeno pouze pro děti ve věku od 4 do 15 let a váhou do 50 kg.
   3)      Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná
            dospělá osoba.
   4)      Každý návštěvník hřiště je povinen se šetrně chovat k zařízení, které je majetkem obce a
            udržovat je v čistotě.
   5)      V prostorách hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných
            omamných a návykových látek.
   6)      Vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště je zakázáno.
   7)      Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu,
            nenese obec žádnou zodpovědnost.
   8)      Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla
            bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
   9)      Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit obecnímu úřadu.
   10)    Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatelů v areálu hřiště.

Prosíme o dodržování těchto pravidel!
Všichni přece chceme, aby si na hřišti děti mohly hrát a aby nám vydrželo co nejdéle.


Výstavba Suchého poldru nad Předínem    (04. 03. 2016)

Na začátku roku 2016 byla dokončena stavba Suchého poldru nad Předínem, k.ú. Předín, kterou realizovala firma Kavyl, spol. s r.o., Mohelno, od konce roku 2014. Toto vodohospodářské zařízení naši obec nyní chrání před víceletou vodou v podobě přívalových srážek, které jsme v minulosti zaznamenávali. Součástí této stavby je mokřad v podobě jezírka před tělesem samotné hráze. Celá akce rovněž přispěla k revitalizaci ekosystému v dané lokalitě. Cena díla ze smlouvy: 7,597.345,- Kč, vlastní podíl žadatele:  904.634,50,- Kč. Na tuto stavbu nám byla poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, ve výši 6,692.710,48,- Kč z toho dotace ze SFŽP: 371.817,25,- Kč a dotace z rozpočtu Evropské unie, Fondu soudržnosti: 6,320.893,25,- Kč.


Obnova kulturních památek    (02. 03. 2016)

V měsíci srpnu 2015 byla převezena socha sv. Jana Nepomuckého ze svého podstavce u kostela sv. Václava do atelieru k restaurování. Další památkou, která byla restaurována byly Boží muka nad Předínem, ze kterých byla před časem odcizena část sloupu. Restaurátorské práce provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík. Na obnovu obou zmíněných památek jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 90 % z uznatelných nákladů. Celkové náklady na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého byly ve výši 176.065,- Kč, dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR činila 120.000,- Kč. Celkové náklady na restaurování Božích muk nad Předínem byly ve výši 143.405,- Kč, dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR činila 95.000,- Kč.


Anketa Zlatá jeřabina    (02. 03. 2016)

Výsledky hlasování v anketě Zlatá jeřabina naleznete: zde

------------------------------------------------------------
Od 1.3. - 31.3.2016 probíhá hlasování do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 - 12. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Projekt naší obce s názvem Předín - Obnova drobné sakrální architektury (restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a božích muk) byl nominován do kategorie Péče o kulturní dědictví. Hlasovat je možné dvěma způsoby.

Elektronické hlasování: Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný. Odkaz na link hlasování: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ příp. http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp

Písemné hlasování: Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.
          


Relaxační koutek v přírodní zahradě mateřské školy    (1. 11. 2015)

Při realizaci tohoto projektu došlo k celkové rekonstrukci tělěsa terasy a jejímu vydláždění, byla zde osazena nerezová pitná fontánka pro předškolní děti. Nakonec byla terasa vybavena zahradním nábytkem a nádobami na zeleň. S výsadbou zeleně pomoháli předškoláci a učitelky mateřské školy. Celkové náklady byly ve výši 70 207,- Kč. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ částkou ve výši 50 000,- Kč.   

                        


2. třída MŠ v budově MŠ    (01. 09. 2015)

Druhá třída mateřské školy se od roku 2001 nacházela v provizorních prostorách v základní škole. Nejprve jsme se tam nastěhovali na 2-3 roky, ale nakonec z toho bylo roků 14. Na jaře loňského roku konečně dozrál čas, aby bylo přízemí budovy mateřské školy celkově zrekonstruováno z šicí dílny na třídu pro předškolní děti. Podnětem mimo jiné bylo získání dotace z Fondu Vysočiny Naše školka 2014 ve výši 150 000,- Kč na projekt „Celková oprava sociálního zařízení a výdejny stravy ve 2. třídě MŠ v budově MŠ“.

                     


Nové vchodové dveře do KD    (25. 08. 2015)

V měsíci srpnu proběhla v kulturním domě akce "Výměna vstupních dveří kulturního domu“. Po předchozím výběru dodavatele, vítězná firma Plastikov, s.r.o. Jihlava, vyrobila a provedla montáž předních vchodových dveří za celkovou cenu 186 645,- Kč. Na tuto akci jsme získali finanční příspěvek Nadace ČEZ ve výši 100 000,- Kč.

                                                  


Nová střecha na škole    (25. 08. 2015)

O prázdninách proběhla oprava střechy na nižší části hlavní budovy a na budově tělocvičny základní školy. Tato rekonstrukce si vyžádala neinvestiční náklady ve výši téměř 700 000 Kč, které byly hrazeny v plné výši z rozpočtu obce.


Předín CUP 2015    (27. 06. 2015)

I letos se 27. 6. na našem fotbalovém hřišti sešlo několik nadšených týmů pro fotbalový sport. Na startovní listině bylo nakonec zapsáno 9 mužstev: Kolco a spol., SB Hory, Ptáci, Opatov, Jája a spol.,  Hrča, Hříbci, Býci Třebíč a Super Ptáci. Po urputných bojích, které se na hřišti odehrály, nakonec zvítězil tým z Opatova, na druhém místě se umístili Ptáci a na třetím místě skončili Býci z Třebíče.


první stránka    další >>>  

celkem 133 článků


© 2007relativedesign.cz