Knihovní řád obecní knihovny Předín

 1. Obecní knihovna v Předíně (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

 2. Knihovnické služby jsou poskytovány čtenářům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím mezi knihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.

 3. Obcí schválené poplatky (sankční poplatky, poplatky za služby) jsou v souladu s právními předpisy a jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí, který je přílohou knihovního řádu.

 4. Občan se stává čtenářem knihovny zápisem do seznamu čtenářů po ověření jeho totožnosti, děti do 15 let po písemném souhlasu rodičů, zaevidování knihovníkem a seznámení s knihovním řádem, popř. zaplacením poplatku. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije služeb knihovny. Absenční výpůjční službu však poskytuje knihovna pouze uživatelům, kteří jsou jejími čtenáři.

 5. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

 6. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce stěhuje.

 7. Výpůjční lhůta je 2 měsíce, prodloužena může být nejvýše 1x. V případě potřeby si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.

 8. V případě požadavku rezervace vypůjčeného svazku nemůže být po vrácení výpůjční lhůta prodloužena.

 9. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihovní jednotku stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny a zaplatí pokutu nebo knihu či časopis zaplatí včetně pokuty. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.

 10. Půjčovní doba je zveřejněna při vstupu do knihovny.

 11. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi či na obecní úřad.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 14.5.2003

 

© Obec Předín