Czech Point

Czech POINT                    

Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictví jednoho místa, tak aby „obíhala data, ne občan“.

Na pracovištích Czech POINT je možné získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy:

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpisy z katastru nemovitostí
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • výpisy z živnostenského rejstříku
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
 • výpis bodového hodnocení osoby
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • registr účastníků provozu Modul Autovraky ISOH

O tuto službu můžete žádat:

Obecní úřad v Předíně

675 27 Předín

tel. 568 884 377

 

Návštěvní hodiny pro veřejnost:

Pondělí – čtvrtek  7.00 – 15.00 hod.

Pátek                    7.00 – 12.30 hod.

 

 

VÝPIS Z RESTŘÍKU TRESTŮ

 • nutnost osobní přítomnosti žadatele, na základě plné moci je možné výpis vydat i zmocněncům
 • platný průkaz totožnosti (OP, pas)
 • výpis se vydává na počkání
 • správní poplatek 100,- Kč v hotovosti

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • je třeba vědět základní údaje potřebné k vyhledání zápisu (parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, číslo budovy nebo jednotky, jméno aj.)
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 50,- Kč za každou i započatou stranu výpisu
 • platba na místě v hotovosti

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby, IČ, název firmy aj.
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 50,- Kč za každou i započatou stranu výpisu
 • platba na místě v hotovosti

 

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby, IČ, název firmy aj.
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 50,- Kč za každou i započatou stranu výpisu
 • platba na místě v hotovosti

 

PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT. Jde o:

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře

- na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

 

Vyplněním formuláře v listinné podobě

- klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

 

 

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

 • nutnost osobní přítomnosti žadatele
 • platný průkaz totožnosti (OP, pas)
 • výpis se vydává na počkání
 • správní poplatek 100,- Kč v hotovosti

 

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Seznam   kvalifikovaných    dodavatelů   je  veden  Ministerstvem  místního rozvoje  jako součást  Informačního  systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu  zapisuje  dodavatele,  kteří splnili  kvalifikaci   podle    § 53 a § 54   zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba  je  především  určena  firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů  tak  může  dodavatel zadávacím řízení  nahradit  doklady  prokazující  
 splnění  základních   a  profesních kvalifikačních  kritérií.  Zadavatel  je  povinen  výpis  ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Jde o  veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODUL AUTOVRAKY ISOH

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Tuto činnost budou od 1.1. provádět kontaktní místa provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna. Detailní informace o systému MA ISOH naleznete na stránkách České Informační Agentury Životního Prostředí - CENIA

 

CZECH POINT  E-SHOP  -  výpisy poštou

Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.

 

Více o této službě naleznete na http://www.czechpoint.cz/


 

© 2007relativedesign.cz