Matriční úřad

Matriční úřad

 

Matriční úřad v Předíně byl pověřen vedením matrik pro obce Předín a Štěměchy na základě vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých  souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů


Do matričního obvodu Předín patří obce Předín, Hory a Štěměchy.
Matrika zapisuje narození, sňatky  a  úmrtí  dle  místa  matriční události do  matričních knih a  vydává k tomu matriční doklady:

 • oddací listy
 • rodné listy
 • úmrtní listy

Při prvním vyhotovení jsou tyto doklady zdarma.

Za druhopisy matričních dokladů se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč. 


Matrika provádí:

  • ověřování podpisů - správní poplatek činí 30,- Kč za podpis
  • ověřování listin - správní poplatek za 1 stranu činí 30,- Kč
  • ověřené výstupy z veřejných informačních systémů viz. Czech POINT

K ověření podpisu předloží občan OP.

K ověření listiny předloží originál listiny nebo ověřenou kopii listiny a OP. 


Občanské průkazy:

 od 1.1.2012 vyřizuje pouze Městský úřad v Třebíči, odbor správních činností.

Při vyřizování prvního OP je nutná i přítomnost jednoho rodiče (zákonného zástupce) žadatele.

Obecně při vyřizování OP je nyní třeba se osobně dostavit a předložit:

 • OP
 • rodný list, příp. oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list

O nový OP lze žádat 1 měsíc před ukončením platnosti starého OP.

Vyřízení těchto dokladů trvá 1 měsíc od podání žádosti.

Za OP se poplatek nevybírá.


Cestovní doklady (pasy):

od 1.9.2006 vyřizuje pouze Městský úřad v Třebíči, odbor správních činností. 

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů - zrušeno
 
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb. skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů.
 
Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem.
 
Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů.
 
Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
 
Zapisování titulů - zrušeno
 
Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno; jedinou změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti cestovního průkazu.
 
Dobu platnosti cestovního průkazu prodlužuje na žádost občana zastupitelský úřad.

Zrušení trvalého pobytu

Ohlašovna vyřizuje i zrušení trvalého pobytu:

 1. na žádost oprávněné osoby
 2. z moci úřední

K žádosti nutno doložit:

 1. doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí)
 2. doklad o zániku užívacího práva k nemovitosti (rozsudek o rozvodu, majetkové vypořádání aj.)
 3. svědecká výpověď (sepsání protokolu na ohlašovně)

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna ve správním řízení.

Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Předín 243, že si doručování svých písemností musí řešit přímo s Českou poštou, případně s odesílateli. Na "sídlo ohlašovny" nelze doručovat neboť adresát zde nemůže být nikdy zastižen a nikdo jej nezná. Jedná se o adresu fiktivní. Podatelna Obecního úřadu v Předíně není oprávněna jakékoli písemnosti pro fyzické osoby uchovávat a předávat.


Sňatky

Sňatky se konají v obřadní síni KD Předín pro snoubence bydlící v matričním obvodu i pro snoubence bydlící mimo obvod.

Matrika nezajišťuje službu fotografa – focení, případně videozáznam si zajišťují snoubenci sami.

Při podání žádosti o sňatek je nutná přítomnost obou snoubenců a je nezbytné předložit tyto doklady:

 • OP
 • rodné listy
 • doklady potvrzující stav snoubence – rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci, případně úmrtní list

Při podání žádosti o sňatek s cizincem je nutná přítomnost obou snoubenců a je nezbytné předložit tyto doklady 

 • průkaz totožnosti
 • rodné listy
 • státní občanství
 • doklad o trvalém bydlišti a rodinném stavu
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • rozvedení: rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci
 • ovdovělý: úmrtní list manžela(ky)
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vydané Policií ČR (nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství)

Všechny doklady musí být přeloženy od soudního tlumočníka do českého jazyka. Doklady vydané ve státě, s nímž nemá ČR uzavřenu smlouvu budou opatřeny razítkem APOSTILLE, případně SUPERLEGALIZOVÁNY  u Zastupitelského úřadu ČR ve státě, kde byl doklad vydán.

 

© 2007relativedesign.cz