Povinné informace

1. Oficiální název

 Obec Předín

2. Vznik

 Na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

 Orgány obce Předín jsou :

 • Zastupitelstvo obce Předín – 15 členů

 • Rada obce Předín – 5 členů

 • Starosta a místostarosta

 • Obecní úřad

 • Výbory zastupitelstva – finanční a kontrolní

Seznam řízených rozpočtových organizací :

1. Základní škola a Mateřská škola Předín

2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Předín

4. Kontaktní spojení :

Adresa:
Obecní úřad Předín
Předín 243
675 27

Úřední dny :

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 6,30 - 15,30
Pátek 6,30 - 13,00 

Telefon: 568 884 377
Mobil starosta: 607 760 935
Fax: 568 884 377
e-mail: ou.predin@tiscali.cz
internetové stránky obce : http://www.predin.cz/

5. Bankovní spojení :

Komerční banka Třebíč
číslo účtu : 2420711/0100

6. IČO : 00290181

7. DIČ : CZ00290181

8. Rozpočty obce

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet 2014


9. Způsob získávání informací na OÚ

Příslušné informace o činnostech obce lze získat

 • ústně na Obecním úřadě v Předíně

 • na základě žádosti o poskytnutí informace
  - tuto žádost lze podat písemně prostřednictvím klasické pošty
  - nebo elektronické pošty ou.predin@tiscali.cz
  -
  ústně na Obecním úřadě v Předíně během úředních hodin

 • na webových stránkách : http://www.predin.cz/

 • na úřední desce obecního úřadu

 • ve vývěskách

 • v Předínském zpravodaji

       ( viz bod 4. kontaktní spojení )

10. Místo podání žádosti, stížnosti nebo vyzvednutí odpovědi :

( viz bod 4. kontaktní spojení )

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a Zastupitelstvu obce Předín

1.  Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

2. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh  k řešení  Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava. 

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

12. Místo pro získání formulářů
   
Obecní úřad Předín

13. Řešení složitých životních situací

Název situace kdo řeší
Přihlášení k trvalému pobytu, CzechPOINT Eva Boudová
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Jana Dokulilová
Přiznání poplatku ze psů Jana Dokulilová
Žádost o povolení kácení dřevin Arnošt Urbánek
Poplatky za znečišťování ovzduší Arnošt Urbánek

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější právní předpisy

1. Ústava České republiky

2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
- vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
  o způsobu použití a umístění čísel k označení budov ... 
- zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
- zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č.   37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech pravidlech územních rozpočtů 
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých
  dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
- zák. č. 262/2012 Sb., Zákoník práce

14.2. Vydané právní předpisy

http://www.predin.cz/menu/pravni-predpisy-obce.php

15. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 17.5.2018 je k nahlédnutí: zde

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Zprávy a informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2010

V roce 2010 byly písemně podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2011
V roce 2011 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2012
V roce 2012 byly písemně podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2013
V roce 2013 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2014
V roce 2014 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2015
V roce 2015 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2016
V roce 2016 byly písemně podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Informace poskytnuté v roce 2017
Jsou zveřejněny zde
a zde

 

 

© 2007relativedesign.cz