Povinné informace

1. oficiální název

 Obec Předín

2. vznik

 na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. organizační struktura

 Orgány obce Předín jsou :

 • Zastupitelstvo obce Předín – 15 členů

 • Rada obce Předín – 5 členů

 • Starosta a místostarosta

 • Obecní úřad

 • Výbory zastupitelstva – finanční a kontrolní

seznam řízených rozpočtových organizací

1. Základní škola a Mateřská škola Předín

2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Předín

4. kontaktní spojení :

Adresa:
Obecní úřad Předín
Předín 243
675 27

Úřední dny

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 6,30 - 15,30
Pátek 6,30 - 13,00 

Telefon : 568 884 377
Mobil starosta : 607 760 935
Fax : 568 884 377
e-mail : ou.predin@tiscali.cz
internetové stránky obce : http://www.predin.cz/

5. bankovní spojení :

Komerční banka Třebíč
číslo účtu : 2420711/0100

6. IČO : 00290181

7. DIČ : CZ00290181

8. rozpočty obce
Rozpočet 2016
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočet 2013
Rozpočet 2012
Rozpočet 2011
Rozpočet 2010
Rozpočet 2009
Rozpočet 2008
Rozpočet 2007
Příjmy rok 2006
Výdaje rok 2006

9. způsob získávání informací na OÚ

Příslušné informace o činnostech obce lze získat

 • ústně na Obecním úřadě v Předíně

 • na základě žádosti o poskytnutí informace
  - tuto žádost lze podat písemně prostřednictvím klasické pošty
  - nebo elektronické pošty ou.predin@tiscali.cz
  -
  ústně na Obecním úřadu v Předíně během úředních hodin

 • v prezentaci obce na webových stránkách : http://www.predin.cz/

 • na úřední desce obecního úřadu

 • ve vývěskách

 • v Předínském zpravodaji

( viz bod 4. kontaktní spojení )

10. místo podání žádosti, stížnosti nebo vyzvednutí odpovědi :

( viz bod 4. kontaktní spojení )

11. opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a Zastupitelstvu obce Předín

1.  Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

2. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh  k řešení  Krajskému úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. 

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

12. místo pro získání formulářů
   
Obecní úřad Předín

13. řešení složitých životních situací

název situace kdo řeší
přihlášení k trvalému pobytu, CzechPOINT Eva Boudová
místní poplatek za užívání veřejného prostranství Jana Dokulilová
přiznání poplatku ze psů Jana Dokulilová
žádost o povolení kácení dřevin Arnošt Urbánek
poplatky za znečišťování ovzduší Arnošt Urbánek

14. Předpisy

14.1.nejdůležitější právní předpisy

1. Ústava České republiky

2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:
- zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák.. č. 268/1949 Sb., o matrikách
- vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.

14.2.vydané právní předpisy

15. sazby úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena  je dána součtem počtu hodin všech pracovníků, kteří informace vyhledávali.

Hodina práce jednoho zaměstnance při vyhledávání informací - 60,- Kč / 30 min
(nejmenší množství práce je půl hodiny; započítává se každá započatá půlhodina) 

Celkové náklady za telefonní, faxové služby, vyhledávání na Internetu:
Každých i započatých 10 minut hovoru po ČR - 10,- Kč
Fax jedna stránka A4 - 12,- Kč
Každá i započatá minuta vyhledávání na Internetu - 1,- Kč

Poštovné: dle aktuálního sazebníku pošty

Poplatek za odeslání informace elektronickou poštou
Do 30 stran formátu A4 - 10,- Kč
31 až 100 stran formátu A4 - 50,- Kč
Za každých dalších i započatých 50 stran formátu A4 dalších  50,- Kč

Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí:
černobílá formát A4:
jednostranná kopie z volných listu - 2,- Kč
oboustranná kopie z volných listu - 4,- Kč
barevná formát A4:
jednostranná kopie z volných listu - 10,- Kč
oboustranná kopie z volných listu - 20,- Kč

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:
disketa - 10,00 Kč
CD disk - 50,00 Kč

16. licenční smlouvy

16.1.vzory licenčních smluv

16.2.výhradní licence

17. výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací vypracovává za obecní úřad  starosta obce vždy nejpozději do 1. března následujícího roku .  

Výroční zpráva za rok 2003
V roce 2003 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2004
V roce 2004 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2005
V roce 2005 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2006
V roce 2006 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2007
V roce 2007 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2008
V roce 2008 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva rok 2009
V roce 2009 byly písemně podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2010
V roce 2010 byly písemně podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2011
V roce 2011 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2012
V roce 2012 byly písemně podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2013
V roce 2013 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2014
V roce 2014 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2015
V roce 2015 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2016
V roce 2016 byly písemně podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Informace poskytnuté v roce 2017
Jsou zveřejněny zde
a zde

 

 

© 2007relativedesign.cz