Program rozvoje obce

MÍSTNÍ PROGRAM OBCE PŘEDÍN - 2010/2014

I.    CHARAKTERISTIKA OBCE
              Předín je obec střední velikosti ležící na Českomoravské vysočině v kraji Vysočina. Nadmořská výška se pohybuje od 610 do 640 m n.m. Předín je vzdálen 18 km západně od Třebíče a leží v údolí říčky Brtnice na státní silnici I/23 Písek-Brno. Místní částí je obec Hory, která leží rovněž na silnici I/23 1,5 km jihozápadně od Předína. K obci také patří dvě hájovny – jedna na Hadí hoře a druhá na Kobylí hlavě. V okolí obce jsou hluboké, převážně smrkové lesy s pěknými přírodními zákoutími, které se dají využít pro turistiku a cykloturistiku.
               Kdy byl Předín založen se nedá přesně určit. Jeho založení spadá do období X.-XII. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1353. S mnohými okolními vesnicemi náležel k panství heraltickému. Kolem roku 1400 se soustředil téměř celý majetek předínský do rukou pánů Hechtů z  Rosic.  Roku  1468  byla  zpustošena  krajina  okolo  Předína uherským vojskem  a statky vlastnil Matyášův přívrženec Jindřich Hradecký z Telče. Král Vladislav se po smrti Matyášově ujal vlády na Moravě a potvrdil v roce 1492 Přibíkovi z Miličína list, který někdy udělil král Jiří jeho otci Oldřichovi na Předín, Heraltice, Svojkovice a Bransudy. Syn Přibíkův Oldřich Mládenec z Miličína prodal roku 1505 Zdenkovi a Burjanovi, bratřím z Valdštejna ves Štěměchy, ves Předín a další. Od té doby byl Předín částí statku brtnického.
                 Předín má rostlý půdorys. Původní jádro tvoří náves, na níž nyní stojí kostel sv. Václava, fara, zdravotní středisko a stará obytná stavení. Kostel je výraznou dominantou obce a jeho věž je  vedena ve státním seznamu památkové péče. K dalším památkám předínským patří litinový kříž a socha Jana Nepomuckého u kostela, boží muka při cestě na Hory a lidová stavba zvoničky na Horách. Přímo v obci se nacházejí 4 rybníky, z nichž největší je Návesní (Mlýnský).
            Předín má včetně místní části Hory necelých 700 obyvatel. Trvale obydlených je 205 domů, neobydlených 67. Stavební fond je dosti různorodý, různého stáří a technického stavu. Převážná část domů byla postavena kolem roku 1919 a jsou převážně jednopodlažní s hřebeny střech většinou souběžnými s ulicemi. V 70. a 80. letech 20.století bylo postaveno několik domů dvoupodlažních, ale nejnovější domy jsou opět jednopodlažní s využitým prostorem v podkroví. V obci je také pět bytovek, čtyři byly původně družstevní, dnes ……. a jedna je obecní. Na obecní bytovce a na budově mateřské školy byla provedena nadstavba a tak v současnosti obec vlastní 17 bytů.
               V obci je též základní a mateřská škola, pošta, velký kulturní dům, továrna na výrobu nábytku FAGUS , zemědělské družstvo, tři obchody a dvě pohostinství.K základní vybavenosti obce patří vodovod a kanalizace, plyn, elektřina.
                Odpadové hospodářství-svoz komunálního odpadu zajišťuje firma ESKO - T , v obci je několik kontejnerů na tříděný odpad (sklo, papír, plast, železný šrot), 2 ročně svoz nebezpečného odpadu, 2 x ročně je přistaven v obci velkoobjemový kontejner na bioodpad, během roku využívají naši občané služby sběrného dvora v Želetavě.
                 Pracuje zde několik občanských sdružení - Sokol Předín, SDH Předín, Komunitní škola Předín, Myslivci.  Katastr obce má rozlohu 1513 ha, z toho téměř 30 ha lesa a 3,5 ha rybníků.

II.    HLAVNÍ PŘEDNOSTI A NEDOSTATKY OBCE

Přednosti :

- úplná infrastruktura – elektřina, plyn, voda, kanalizace

- Základní škola a Mateřská škola Předín se  školní družinou a  školní jídelnou

- zdravotní středisko s ordinací  pro dospělé a pro děti

- kulturní dům, kde sídlí Obecní úřad Předín, Česká pošta, je zde knihovna, kino, muzeum, obřadní

   místnost, zasedací místnost

- nový územní plán pro celé katastrální území obce Předín a Hory

- chodníky kolem silnice I/23

- většina místních komunikací je opravená

- dobré autobusové spojení směrem na Třebíč, Brno, Telč, Českém Budějovice ...

- obchody – FLOP, COOP Jednota, Konzum, pohostinství – Krčma u Hrčky, Hospoda na hřišti

17 obecních bytů

- možnost zaměstnání v místní firmě FAGUS  a ve ZVOZD  Horácko Opatov

- sportovní zázemí Sokola Předín

- zázemí SDH Předín – hasičská zbrojnice,  sportovní  plocha            

- zázemí pro společenské, kulturní i sportovní akcí pod rybníkem Strhanka - altán  

       - oživování a udržování místních tradic (čarodějnice, stavění a kácení máje,  

         divadelní ochotníci, dětský den, Předín CUP – fotbalový turnaj, hasičské soutěže ...)

      -  v obci pracuje o.s. Komunitní škola Předín, která nabízí občanům různé vzdělávací

          kurzy

- informovanost  občanů  o veřejných  věcech    Předínský   zpravodaj,   pozvánky,  vývěsky, veřejné schůze, internetové stránky www.predin.cz, internet v knihovně

-    příjemné a klidné prostředí s hlubokými lesy, rybníky, studánkami, „houbařský ráj“

 


Nedostatky :

       -       stagnace počtu občanů, stárnutí obyvatelstva, rodí se málo dětí

-    neuspokojivý stav budovy základní školy – okna, střecha, fasáda, elektroinstalace, nevyhovující prostory pro školní družinu…

-    neutěšený vzhled kostela jakožto dominanty obce

-    havarijní stav  krajských komunikací

-       poslední zbytky místních komunikací nejsou opravené

-       chybí veřejné dětské hřiště

-       havarijní stav některých budov v majetku obce – zdravotní středisko, stará pošta , sejpky

-    částečně nevyužité prostory kulturního domu

-    velký počet trvale neobydlených domů

-    nedostatek stavebních míst

-    malý zájem občanů o věci veřejné

-    málo pracovních příležitostí    

-    nedostatečný rozvoj místních ekonomických aktivit

-    nedodržování obecně závazných vyhlášek


III.
    HLAVNÍ BODY PROGRAMU OBNOVY OBCE  PŘEDÍN 2010-2014

Základní škola – úspory energie

Výměna oken, zateplení fasády a stropů a výměna střešní krytiny na zbývající části ZŠ

Náklady : 10 000 000,- Kč

 

 

Dokončení komunikace a veřejného osvětlení u nových domků na Oboře

Bude dokončena komunikace k novým domkům na Oboře a vybudováno veřejné osvětlení.

Náklady : 1 000 000,- Kč

 

Dokončení opravy místních komunikací

Postupné dokončování oprav zbývajících částí místních komunikací v Předíně a na Horách.

Náklady : 2 000 000,- Kč

 

 

Vybudování zdravotního střediska v části budovy mateřské školy

V části budovy mateřské školy bude vybudováno zdravotní středisko se dvěmi  ordinacemi a sociálním zařízením.

Náklady : 500 000,- Kč

 


Údržba a rekonstrukce  budov v majetku obce

Rekonstrukce soc.zařízení v KD, kuchyňky, taneční parket …

Rekonstrukce přízemí budovy mateřské školy pro umístění 2 třídy MŠ

Náklady : 700 000,- Kč

 


Prodej obecního majetku

Prodej budovy č.p.15 (Stará pošta)

Prodej budovy č.p. 119 (Sejpky)

Možnost prodeje obecních bytů.

Výnosy : 4 700 000,- Kč

 


Územní plán + územní studie

Zpracování územního plánu a vypracování územní studie pro individuální výstavbu

Náklady : 400 000,- Kč


Postupné zlepšování celkového vzhledu obce

Prostranství před prodejnou FLOP, na Podsadech, okolí kostela

Kostel (taras, schodiště ke kostelu)

Neustálá likvidace černých skládek
Hřiště pro nejmenší
Spolupráce s církví při rekonstrukci kostela
Památky – Boží muka, sv. Ján

Náklady : 300 000,- Kč

 


Oživení spolupráce mezi složkami v obci a rozvoj spolupráce s okolními obcemi

Ustanovení „společenské“ komise složené ze zástupců složek v obci ( hasiči, sokol, myslivci, KŠ), školy, zastupitelstva obce a občanů a zkvalitnění  společenského života v obci - společné pořádání  akcí – čarodějnice, stavění a kácení máje, dětský den, Předín CUP, zábavy, plesy, obohacení  Předínského zpravodaje, obecních www stránek, sestavení kalendáře akcí na celý rok, sladění jednotlivých akcí, rozvíjení muzea, větší informovanost občanů.

Finanční podpora aktivních složek v obci.

Prohlubování spolupráce mezi obcemi DSO Předín-Opatov, Podhorácko, o.p.s Podhůří Mařenky a ostatních obcí našeho regionu – poznávání jak se žije kolem nás, co nás trápí, organizování společných akcí, podílet se na vybudování rozhledny na hoře Mařence

Náklady : 500 000,- Kč

 

Realizace tohoto programu pro volební období 2010-2014 bude záviset od finančních možností obce vzhledem k hospodářské recesi a finanční krizi v rámci celé EU a zvláště ekonomického vývoje v České republice.

 

 

© 2007relativedesign.cz