Home Obecní úřad Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Předín

2. Vznik
Na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

Orgány obce Předín jsou:
Zastupitelstvo obce Předín – 15 členů
Rada obce Předín – 5 členů
Starosta a místostarosta
Obecní úřad
Výbory zastupitelstva – finanční a kontrolní

Seznam řízených rozpočtových organizací :
1. Základní škola a Mateřská škola Předín
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Předín

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Předín
Předín 243
675 27

Úřední hodiny:
Pondělí:      7:00 - 15:30
Úterý:         7:00 - 15:30 
Středa:       7:00 - 15:30   
Čtvrtek:      7:00 - 15,30
Pátek:         7:00 - 13,00

Telefon: 568 884 377
Mobil starosta: 724 991 913
Datová schránka: 8k9bf8m
e-mail: ou.predin@tiscali.cz
internetové stránky obce: http://www.predin.cz/

5. Bankovní spojení:
Komerční banka Třebíč
číslo účtu : 2420711/0100

6. IČO: 00290181

7. DIČ: CZ00290181

8. Rozpočty obce

Rozpočet 2021

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet 2014

9. Způsob získávání informací na OÚ

Příslušné informace o činnostech obce lze získat
 - ústně na Obecním úřadě v Předíně
- na základě žádosti o poskytnutí informace - tuto žádost lze podat písemně prostřednictvím klasické pošty
                                                                               - nebo elektronické pošty ou.predin@tiscali.cz
                                                                               - ústně na Obecním úřadě v Předíně během úředních hodin
- na webových stránkách: http://www.predin.cz/
- na úřední desce obecního úřadu
- ve vývěskách
- v Předínském zpravodaji
- (viz bod 4. kontaktní spojení)

10. Místo podání žádosti, stížnosti nebo vyzvednutí odpovědi :
(viz bod 4. kontaktní spojení )

11. Opravné prostředky
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a Zastupitelstvu obce Předín
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu. Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.
2. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh k řešení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.
3) Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

12. Místo pro získání formulářů
Obecní úřad Předín

13. Řešení složitých životních situací
na Portálu veřejné správy  Portál veřejné správy

v obci Předín
Přihlášení k trvalému pobytu, CzechPOINT                Eva Boudová, Martina Suchnová
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství     Eva Boudová, Martina Suchnová
Přiznání poplatku ze psů                                               Eva Boudová, Martina Suchnová
Žádost o povolení kácení dřevin                                   Ing. Zdeněk Skála
Poplatky za znečišťování ovzduší                                 Ing. Zdeněk Skála

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější právní předpisy
1. Ústava České republiky
2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
- vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,

o způsobu použití a umístění čísel k označení budov ...
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech pravidlech územních rozpočtů
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých
dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
- zák. č. 262/2012 Sb., Zákoník práce

14.2. Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce | predin.cz

15. Sazebník úhrad za poskytnutí informací
Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 17.5.2018 je k nahlédnutí: zde Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence

17. Zprávy a informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

V roce 2018 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny. Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019
V roce 2019 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny. Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020
V roce 2020 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny
Výroční zpráva za rok 2020