Home Předín Rozhlas Integrovaný dopravní systém

Integrovaný dopravní systém

Veřejné dopravy Vysočina

Datum publikace: 14.2.2020
Integrovaný dopravní systém

Jak se cestuje ve VDV – PLATÍ OD 1. 3. 2020
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Stránka 1 z 3
Jak se cestuje ve VDV od 1. března 2020
Co je to VDV?
Je to zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny.
Co to znamená integrovaný dopravní systém?
Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina,
přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem.
Je do IDS VDV zapojená i městská hromadná doprava (MHD)?
Od 1. března 2020 zatím nebude integrovaná MHD. V rámci dalšího rozšiřování IDS VDV se
s integrací MHD jednotlivých měst počítá. Postupné zavádění integrace MHD bude závislé na
výsledcích jednání s jednotlivými objednateli MHD, tj. městy.
Jsou všechny vlaky a autobusy v Kraji Vysočina zapojené do VDV?
Seznam integrovaných dopravců a seznam linek a spojů je uveden ve Smluvních přepravních
podmínkách VDV v příloze č. 1 a 2.
Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek.
Všechny vlaky dopravce Českých drah (ČD) včetně rychlíků jsou na území Kraje Vysočina
integrované do VDV a to pro cesty v rámci Kraje Vysočina.
Na linkách a spojích, které nejsou integrované ve VDV, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce.
Tyto jízdenky nejsou přestupní na autobusy a vlaky VDV.
V případě přepravy autobusy nebo vlaky přes hranice kraje se použije na daném spoji tarif
dopravce, případně IDS druhého kraje, pokud je tak stanoveno v jízdním řádu.
Jak se bude odlišovat cesta vlakem nebo autobusem od 1. března 2020?
Cestující si koupí jízdenku z nástupní stanice/zastávky/zóny do výstupní
stanice/zastávky/zóny stejně jako doposud podle těchto pravidel:
1. Cesta autobusem
Cestující si koupí papírovou jízdenku jako před zavedením Tarifu VDV.
V případě, že cestující jede integrovaným autobusem, dostane vždy integrovanou papírovou
jízdenku VDV. Vzhled integrované papírové jízdenky VDV je zobrazen v příloze tohoto
dokumentu.
Pokud cestující pojede neintegrovaným autobusem, dostane papírovou jízdenku, která ale
není integrovaná, tudíž není přestupní na jiné autobusy.
2. Cesta vlakem
Cestující si vybere, kterou jízdenku si pořídí, zda podle tarifu ČD, nebo podle tarifu VDV.
V případě předpokládaného přestupu na autobus, který je integrovaný do VDV, si vybere
jízdenku v Tarifu VDV, která je přestupní. Jízdenka v tarifu ČD platí pouze na vlaky ČD, takže
ji není možné použít na přestup na integrované autobusy.
3. Cesta v případě přestupu bus – bus a bus – vlak
V případě nákupu jízdenky v integrovaném autobusu dostane cestující vždy automaticky
integrovanou jízdenku VDV. Viz příloha.
Pokud je autobus integrovaný ve VDV, využije se integrovaná papírová jízdenka VDV při
přestupu na vlak.
Ve vlaku ČD je nutné si při uvažovaném pokračování cesty integrovaným autobusem zvolit
jízdenku VDV, která je přestupní.
Jak se cestuje ve VDV – PLATÍ OD 1. 3. 2020
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Stránka 2 z 3
4. Cesta mimo Kraj Vysočina
Při přejezdu do jiného kraje, nebo sousedního integrovaného dopravního systému (IDS JMK,
IREDO, IDS JK, SID a PID) si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku v tarifu
dopravce. Výjimkou jsou linky, které jsou integrované na území Kraje Vysočina v IDS
sousedních krajů, tam si cestující kupuje jízdenku v tarifu daného IDS.
Jak postupovat při cestě, když budu přestupovat?
Pokud chci využít přepravní spojení, během kterého budu přestupovat a chci využít
integrovanou papírovou jízdenku VDV, musím splnit několik podmínek.
1. Autobusy a vlaky, které chci využít, musí být integrované ve VDV
Tuto informací zjistím v jízdním řádu dané linky, nebo na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz
2. Spojení musí být možné v časové platnosti jízdenky
Každé dvě zóny mezi sebou mají stanovenou tarifní vzdálenost (počet tarifních jednic) od které
se odvíjí cena za přepravu a časová platnost jízdenky.
Časová platnost jízdenky je vždy uvedená na jízdence.
3. Při nákupu jízdenky (řidič v autobusu, průvodčí ve vlaku nebo pokladna ČD) sdělím
číslo zóny VDV, ve které končím cestu.
Tuto informací zjistím v jízdním řádu dané linky (číslo uvedené u zastávky), nebo na webových
stránkách www.verejnadopravavysociny.cz (seznam zastávek a zařazení do zóny).
4. Při přestupu potom řidiči, nebo průvodčímu předkládám integrovanou papírovou
jízdenku.
Řidič nebo průvodčí zkontroluje územní, relační (směrovou) a časovou platnost jízdenky.
Konec časové platnosti jízdenky se posuzuje podle času pravidelného příjezdu autobusu nebo
vlaku do cílové zastávky.
Jakou si mám koupit jízdenku v integrovaných autobusech a vlacích?
Od 1. března 2020 jsou platné tyto jízdenky:
1. Integrovaná papírová jízdenka VDV pro jednotlivou jízdu
Tato jízdenka má omezenou časovou platnost a lze s ní libovolně přestupovat mezi vlakem a
autobusem (integrovanými ve VDV) v libovolných kombinacích, pokud cestující jede ve směru
cesty a výstup na konečné zastávce je v časovém limitu jízdenky.
Tato jízdenka bude vždy cestujícímu vydaná v integrovaných autobusech. Ve vlacích je nutno
si tuto jízdenku vyžádat.
2. Integrovaná papírová 24 hodinová jízdenka síťová,
S touto jízdenkou je možné cestovat po Kraji Vysočina všemi integrovanými autobusy a vlaky
po dobu 24 hodin od okamžiku zakoupení jízdenky.
3. Integrovaná papírová jednozónová jízdenka
V rámci jedné zóny je možno cestovat všemi integrovanými autobusy a vlaky a to i opakovaně
po dobu 45 minut od okamžiku zakoupení jízdenky.
Jak se cestuje ve VDV – PLATÍ OD 1. 3. 2020
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Stránka 3 z 3
Jak si zjistím cenu uvažovaného spojení a zda je možné cestu realizovat v časové
platnosti jízdenky?
Časová platnost jízdenky je v dostatečné míře odvozená od uvažovaného přepravního spojení
mezi dvěma zónami. Je možné si podle vyhledané cesty ověřit zda je časová platnost
dostačující a to následně:
a) podle jízdního řádu nebo na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz zjistím
příslušnost zastávky do zóny
b) počet tarifních jednic mezi dvěma zónami je uveden v příloze č. 3 Tarifu VDV uvedené na
webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
c) časová platnost jízdenky a cena se stanovuje podle počtu tarifních jednic a to v ceníku
jízdného VDV, který je uveden v příloze č. 1 Tarifu VDV uvedené na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz
Bude i předplatné jízdné?
V tarifu VDV bude od 1. března 2020 pouze 24 hodinová papírová integrovaná síťová jízdenka.
Další předplatné jízdné (7 denní, 30 denní, 90 denní, roční síťové) bude zavedené až v dalších
fázích rozšiřování IDS VDV.
Fungují v tarifu VDV slevy na jízdném?
Ano, do tarifu VDV jsou zapracované všechny státem nařízené slevy, plus některé, které nařídil
Kraj Vysočina. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do ceníku jízdného, Tarifu a
Smluvních přepravních podmínek VDV na stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
Navíc ke státu nařízeným slevám, Kraj Vysočina nabízí slevy pro síťové jízdné a pro některé
skupiny cestujících, kteří mají zajištěnou bezplatnou přepravu a podmínky pro uznání nároku.
Bude se cena jízdného lišit od 1. března 2020?
Ano. Z důvodů přípravy předplatného jízdného, integrace MHD do VDV a možnosti
překračovat hranice kraje na jednu jízdenku bylo nutné sjednotit ceníky všech integrovaných
dopravců do jednoho ceníku.
Jaké má integrované jízdné výhody?
Cena integrovaného jízdného mezi zónami VDV na integrovaných autobusech a vlacích bude
vždy stejná, bez ohledu na zvolenou trasu (v rámci podmínek VDV), počet přestupů a
zvoleného druhu dopravy.
Cena jízdenky se odvíjí od nejkratší možné přepravní cesty mezi hlavními zastávkami dvou
různých zón. Není tedy podstatné, které zastávky použijí pro nástup a které pro výstup pokud
budou pořád v rámci stejných zón.
Je možné přestupovat mezi vlaky a autobusy bez nutnosti si kupovat nové jízdenky. Při
každém nástupu se nebude počítat nástupní sazba, která vždy zvyšovala jízdné. Vznikne tedy
úspora ceny jízdného, zvláště v případě přestupu na kratší vzdálenosti.