Home Předín Matriční úřad

Matriční úřad

Matriční úřad

Matriční úřad v Předíně byl pověřen vedením matrik pro obce Předín a Štěměchy na základě vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Do matričního obvodu Předín patří obce Předín, Hory a Štěměchy.

Matrika zapisuje narození, sňatky a úmrtí dle místa matriční události do matričních knih a vydává k tomu matriční doklady:
oddací listy
rodné listy
úmrtní listy

Při prvním vyhotovení jsou tyto doklady zdarma.
Za druhopisy matričních dokladů se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Matrika provádí:
ověřování podpisů - správní poplatek činí 30,- Kč za podpis
ověřování listin - správní poplatek za 1 stranu činí 30,- Kč
ověřené výstupy z veřejných informačních systémů viz. Czech POINT
K ověření podpisu předloží občan platný OP.
K ověření listiny předloží originál listiny nebo ověřenou kopii listiny.

Občanské průkazy:
od 1.1.2012 vyřizuje pouze Městský úřad v Třebíči, odbor správních činností.
Podrobnosti naleznete zde: Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky

Cestovní doklady (pasy):
od 1.9.2006 vyřizuje pouze Městský úřad v Třebíči, odbor správních činností.
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů - zrušeno
Podrobnosti naleznete zde: Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky

Zrušení trvalého pobytu
Ohlašovna vyřizuje i zrušení trvalého pobytu:
na žádost oprávněné osoby
z moci úřední

K žádosti nutno doložit:
doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí)
doklad o zániku užívacího práva k nemovitosti (rozsudek o rozvodu, majetkové vypořádání aj.)
svědecká výpověď (sepsání protokolu na ohlašovně)

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna ve správním řízení.
Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Předín 243, že si doručování svých písemností musí řešit přímo s Českou poštou, případně s odesílateli. Na "sídlo ohlašovny" nelze doručovat neboť adresát zde nemůže být nikdy zastižen a nikdo jej nezná. Jedná se o adresu fiktivní. Podatelna Obecního úřadu v Předíně není oprávněna jakékoli písemnosti pro fyzické osoby uchovávat a předávat.

Sňatky
Sňatky se konají v obřadní síni KD Předín pro snoubence bydlící v matričním obvodu i pro snoubence bydlící mimo obvod.
Matrika nezajišťuje službu fotografa – focení, případně videozáznam si zajišťují snoubenci sami.

Při podání žádosti o sňatek je nutná přítomnost obou snoubenců a je nezbytné předložit tyto doklady:
Doklady je potřeba předložit matrice nejpozději do 21 dnů před sňatkem.

Na matrice předkládáte:

 • Platný doklad totožnosti 
 • Rodný list (originál nebo notářsky ověřený opis). V případě, že RL nemáte, vyžádejte si jej na matrice příslušného úřadu podle místa narození.
 • Doklad o státním občanství (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • V případě, že jste v minulosti ovdověli, předkládáte také úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky.
 • Pokud jste rozvedení, pak také pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (s doložkou o nabytí právní moci).
 • Jste-li osoba nezletilá, ale starší 16 let, předkládáte rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
 • Snoubenci, kteří spolu mají již dítě, ho uvedou do dotazníku k uzavření manželství a přiloží rodný list dítěte.
 • Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě nebo na webových stránkách Dotazník k uzavření manželství

Rodné listy a ostatní doklady, které k dotazníku k uzavření manželství předkládáte, vám budou vráceny spolu s oddacím listem.

Při podání žádosti o sňatek s cizincem je nutná přítomnost obou snoubenců a je nezbytné předložit tyto doklady:

 • průkaz totožnosti
 • rodné listy
 • státní občanství
 • doklad o trvalém bydlišti a rodinném stavu
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • rozvedení: rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci
 • ovdovělý: úmrtní list manžela(ky)
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vydané Policií ČR (nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství)

Všechny doklady musí být přeloženy od soudního tlumočníka do českého jazyka. Doklady vydané ve státě, s nímž nemá ČR uzavřenu smlouvu budou opatřeny razítkem APOSTILLE, případně SUPERLEGALIZOVÁNY u Zastupitelského úřadu ČR ve státě, kde byl doklad vydán.