Home Obecní úřad ODPADY Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství

OBEC PŘEDÍN

Datum publikace: 15.3.2022
Informování občanů o odpadovém hospodářství

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno: „Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 je 760,-Kč/osoba/rok.

Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady.
V naší obci máme 5 sběrných míst na tříděný sběr odpadů, a to u bývalé prodejny COOP, u Konzumu, u fotbalového hřiště, u Základní školy a na Horách na návsi.
V obci je možné odděleně soustřeďovat (papír, plast, sklo atp., ale také nebezpečný odpad, objemný odpad), přesné umístění a množství sběrných nádob je uvedeno níže. Občané mohou také využít patnáct sběrných dvorů v rámci ESKO-T, nejbližší sběrný dvůr se nachází v Želetavě. V každém z nich je připravena více než desítka kontejnerů určených na nejrůznější odpad z vašich domácností, chalup či zahrad.
Dvakrát ročně je organizovaný sběr nebezpečného a objemného odpadu. O termínu vždy s předstihem informujeme na webových stránkách obce, mobilním rozhlasem a ve zpravodaji.

Náklady obce na odpadové hospodářství

  2021 2022    2023 2024
svoz tříděného odpadu

      115.756,10 Kč 

          117.468,13 Kč                                                            
uložení odpadu od občanů na skládce   312.778,00 Kč 332.113,57 Kč    
mobilní svoz odpadů  19.299,61 Kč 15.840,16 Kč    
využití sběrného dvora občany        100.821,99 Kč 67.995,00 Kč    
svoz bioodpadu  55.938,67 Kč 103.560,86 Kč    
pořízení nových kontejnerů      20.321,70 Kč 

0,00 Kč

   
celkové náklady obce  624.916,00 Kč 636.977,72 Kč    
od občanů bylo vybráno 417.830,00 Kč 475.675,00 Kč    

 

Vyprodukované množství odpadů:

                                                       2021            2022                    2023                       2024
Papír a lepenka                 12,170 t          12,801 t     
Plasty 13,749 t 14,336 t     
Sklo 9,979 t 11,313 t     
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

1,15 t

0,857 t     
Železo a ocel 0,864 t 0,643     
Kovy 0,564 t 0,540 t     

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků

 21,868 t 28,199 t     


Množství odstraněných nebo energeticky využitých komunálních odpadů:

                                                                                        2021                   2022                      2023                   2024
směsný komunální odpad 111,202 t 106,533 t     
objemný odpad 19,486 t 23,899 t     
biologicky rozložitelný odpad 98,633 t 91,489 t     


Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

Zde je 10 typů, jak se k životu bez odpadu co nejvíce přiblížit:

1) Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
2) Nepoužívej plastové sáčky
3) Nekupuj balenou vodu
4) Nakupuj co nejvíce bezobalově
5) Kompostuj
6) Neplýtvej
7) Používej věci co nejdéle
8) Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
9) Hledej ekologicky šetrnější varianty
10) A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej

CENTRUM VĚCÍ PRO DRUHOU ŠANCI
Od července loňského roku 2021 už můžou obyvatelé členský obcí Svazku obcí pro komunální služby odvézt celou řadu funkčních, ale pro ně již nepotřebných věcí, do tzv. RE-USE centra, které vybudoval Svazek v blízkosti sběrného dvora v areálu na Hrotovické ulici. Centrum provozuje dceřiná společnost Svazku firma ESKO-T.

Galerie

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad na území obce Předín a v místní části Hory