Home Obecní úřad ODPADY Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství

OBEC PŘEDÍN

Datum publikace: 15.3.2022
Informování občanů o odpadovém hospodářství

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno: „Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2022 je 700,-Kč/osoba/rok.

Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady.
V naší obci máme 5 sběrných míst na tříděný sběr odpadů, a to u bývalé prodejny COOP, u Konzumu, u fotbalového hřiště, u Základní školy a na Horách na návsi.
V obci je možné odděleně soustřeďovat (papír, plast, sklo atp., ale také nebezpečný odpad, objemný odpad), přesné umístění a množství sběrných nádob je uvedeno níže. Občané mohou také využít patnáct sběrných dvorů v rámci ESKO-T, nejbližší sběrný dvůr se nachází v Želetavě. V každém z nich je připravena více než desítka kontejnerů určených na nejrůznější odpad z vašich domácností, chalup či zahrad.
Dvakrát ročně je organizovaný sběr nebezpečného a objemného odpadu. O termínu vždy s předstihem informujeme na webových stránkách obce, mobilním rozhlasem a ve zpravodaji.

Náklady obce na odpadové hospodářství v roce 2021
svoz tříděného odpadu                                    115.756,10 Kč
uložení odpadu od občanů na skládce         312.778,00 Kč
mobilní svoz odpadů                                          19.299,61 Kč
využití sběrného dvora občany                      100.821,99 Kč
svoz bioodpadu                                                 55.938,67 Kč
pořízení nových kontejnerů                              20.321,70 Kč
Celkové náklady obce                                    624.916,00 Kč

Od občanů bylo v roce 2021 vybráno            417.830,00 Kč 

Vyprodukované množství odpadů:
Papír a lepenka – 12,170 tuny
Plasty – 13,749 tuny
Sklo – 9,979 tuny
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek – 1,15 tuny
Železo a ocel – 0,864 tuny
Kovy – 0,564 tuny
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků – 21,868  tuny

Množství odstraněných nebo energeticky využitých komunálních odpadů:
směsný komunální odpad 111,202 tuny
objemný odpad 19,486 tuny
biologicky rozložitelný odpad 98,633 tuny

Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

Zde je 10 typů, jak se k životu bez odpadu co nejvíce přiblížit:

1) Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
2) Nepoužívej plastové sáčky
3) Nekupuj balenou vodu
4) Nakupuj co nejvíce bezobalově
5) Kompostuj
6) Neplýtvej
7) Používej věci co nejdéle
8) Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
9) Hledej ekologicky šetrnější varianty
10) A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej

CENTRUM VĚCÍ PRO DRUHOU ŠANCI
Od července loňského roku 2021 už můžou obyvatelé členský obcí Svazku obcí pro komunální služby odvézt celou řadu funkčních, ale pro ně již nepotřebných věcí, do tzv. RE-USE centra, které vybudoval Svazek v blízkosti sběrného dvora v areálu na Hrotovické ulici. Centrum provozuje dceřiná společnost Svazku firma ESKO-T.

Galerie

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad na území obce Předín a v místní části Hory