Home Obecní úřad Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy,  ve znění pozdějších předpisů, stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Předín

2. Vznik
Na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura
Orgány obce Předín jsou:
Zastupitelstvo obce Předín– 15 členů
Rada obce Předín – 5 členů
Starosta a místostarosta
Obecní úřad
Výbory zastupitelstva – finanční a kontrolní

4. Kontaktní spojení:
4.1 Obecní úřad Předín
      Předín 243
       675 27

4.2  Adresa úřadu pro osobní návštěvu
       Obecní úřad Předín
        Předín 243
        675 27

4.3   Úřední hodiny:
        Pondělí:      7:00 - 15:30
        Úterý:         7:00 - 15:30 
        Středa:       7:00 - 15:30   
        Čtvrtek:      7:00 - 15,30
        Pátek:         7:00 - 13,00

4.4     Telefon: 568 884 377
          Mobil starosta: 724 991 913

4.5     Adresa internetových stránek
          https://www.predin.cz/

4.6     Adresa podatelny
          Obecní úřad Předín
          Předín 243
          675 27

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7   Elektronická adresa podatelny
            Elektronická podatelna

            Další elektronické adresy:
             ou.predin@tiscali.cz emailová adresa podatelny
            

4.8  Datová schránka:     8k9bf8m

5. Bankovní spojení a způsob finančních úhrad:
Komerční banka Třebíč
číslo účtu: 2420711/0100
V hotovosti na OÚ Předín

6. IČO: 00290181

7. DIČ: CZ00290181

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
    Úřední deska
    Právní předpisy obce
    Územní plán obce
    Usnesení zastupitelstva

8.2 Rozpočet
    Úřední deska

9. Žádost o informace
Příslušné informace o činnostech obce lze získat
 - ústně na Obecním úřadě v Předíně
- na základě žádosti o poskytnutí informace - tuto žádost lze podat písemně prostřednictvím klasické pošty
      - nebo elektronické pošty ou.predin@tiscali.cz
           - ústně na Obecním úřadě v Předíně během úředních hodin
- na webových stránkách: https://www.predin.cz/
- na úřední desce obecního úřadu
- ve vývěskách
- v Předínském zpravodaji
- (viz bod 4. kontaktní spojení)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
- utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
- obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
- skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
- skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Místo podání žádosti, stížnosti nebo vyzvednutí odpovědi
      (viz bod 4. kontaktní spojení )

10.1 Opravné prostředky
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a Zastupitelstvu obce Předín
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu. Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.
2. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh k řešení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.
3) Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

10.2  Řešení složitých životních situací
         na Portálu veřejné správy  Portál veřejné správy


11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

 zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

 zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

 zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 Platné obecně závazné vyhlášky

 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

11.2 Vydané právní předpisy
Obec Předín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření naleznete zde: VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY OBCE

12. Úhrady za poskytnutí informací
Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 07.06.2022 je k nahlédnutí: zde Sazebník úhrad za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Předín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
14.1. Rozsudky
Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

14.2. Výdaje na soudy
Obec Předín žádné výdaje na soudy nemá.

Výroční zpráva za rok 2020
V roce 2020 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězenyVýroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021
V roce 2021 nebyla písemně podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězenyVýroční zpráva za rok 2021

 Výroční zpráva za rok 2022
V roce 2022 byla písemně podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny. Výroční zpráva za rok 2022