Home Obecní úřad Úřední deska Vážení vlastníci a nájemci lesa

Vážení vlastníci a nájemci lesa

MěÚ Třebíč odbor životního prostředí

Datum publikace: 12.9.2022 Platnost: 12.9.2022 - 31.12.2022
Vážení vlastníci a nájemci lesa

Vážení vlastníci a nájemci lesa!

Ministerstvo zemědělství České republiky (dále „ministerstvo“) vydalo v dubnu 2019 (a následně několikrát aktualizovalo) opatření obecné povahy, kterým se, mimo jiné stanoví, že:

„v lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem se na kůrovcové souše až do 31.12.2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou, povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.“

V současné době pracovníci ministerstva vyhodnocují aktuální kůrovcovou situaci v rámci celé republiky a následně rozhodnou o nové podobě výše zmíněného opatření obecné povahy.

Bez ohledu na skutečnost, zda výše uvedená výjimka, týkající se možnosti ponechání nezpracovaných kůrovcových souší, skončí dne 31.12.2022 nebo dojde k prodloužení termínu, odbor životního prostředí Městského úřadu Třebíč, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, důrazně vyzývá všechny vlastníky a nájemce lesa, aby bezodkladně provedli těžbu dosud stojících kůrovcových souší na svých lesních majetcích.

Protože tyto, často několik let suché stromy, již nezpůsobují vážnější problém v oblasti ochrany lesa proti hmyzím škůdcům, představují významně zvýšené riziko ohrožení života, zdraví a majetku v případě jejích pádu. Stojící souše rovněž přinášejí zvýšení rizika lesních požáru.

Dalším racionálním argumentem hovořícím ve prospěch vytěžení suchých lesních porostů, je aktuálně velmi dobrá možnost zpeněžení dřevní hmoty včetně několik let starých souší.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, týkajících se hospodaření na vašem lesním majetku, se obracejte na příslušného odborného lesního hospodáře nebo na pracovníky státní správy lesů.